Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

§ 1. Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie zwanej dalej Komisją, określa zadania i tryb pracy Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie

§ 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności:

 1. Ustalenie liczby wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9 możliwych do wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny  i podanie jej do publicznej wiadomości;

 2. Analiza formalna złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ”;

 3. Ustalenie liczby złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 ” niespełniających wymagań formalnych, określających dzieci niezakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego. Sporządzenie dla rodziców uzasadnień niezakwalifikowania dziecka do postępowania rekrutacyjnego;

 4. Ustalenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz podanie ich do publicznej wiadomości;

 5. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego - analizy merytorycznej złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”;

 6. Wskazanie wniosków wymagających uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów;

 7. Ustalenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Podanie do publicznej wiadomości list oraz informacji o liczbie wolnych miejsc;

 8. Sporządzanie uzasadnienia przyczyny nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola 
  w sytuacji wpłynięcia wniosku o uzasadnienie decyzji Komisji;

 9. Sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej;

 10. Przekazanie Dyrektorowi Przedszkola protokołów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wraz z całą dokumentacją zgromadzoną w toku prac komisji..

§ 3.1 Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna swe prace od analizy formalnej „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”. Wnioski, które niespełniają wymagań formalnych nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu - analizie merytorycznej.
2.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja bierze pod uwagę równoważne kryteria wskazane w art.20 c ust.2 ustawy o systemie oświaty. 

3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – analizy merytorycznej Komisja uwzględnia kryteria dodatkowe i przypisane im liczby punktów oraz sposób potwierdzenia wskazane w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Bełchatowie.

4. Uwzględniając postanowienia ust. 3 Komisja przypisuje każdemu dziecku liczbę punktów zgodnie z uchwałą i treścią „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9 na rok szkolny 2015/2016”, a wyniki pracy odnotowuje w karcie weryfikacyjnej „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”

5. Przyjęte do Przedszkola zostają dzieci zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, które w sumie uzyskały największą liczbę punktów, większą niż minimalna liczba punktów, wskazana przez Komisję, warunkująca przyjęcie dziecka do Przedszkola.

6. W sytuacji, gdy liczba wolnych miejsc w Przedszkolu jest mniejsza niż liczba dzieci posiadających taką samą liczbę punktów, Przewodniczący Komisji zarządza losowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 9”, w celu wyłonienia liczby dzieci zgodnej z liczbą wolnych miejsc.

§ 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Przedszkola w terminach wskazanych przez Dyrektora w „Harmonogramie działań Przedszkola Samorządowego nr 9 związanych z naborem dzieci do Przedszkola”

2.Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji, w terminie nie krótszym niż 3 dni od powiadomienia członków Komisji.

§ 5.1. Prace Komisji są prowadzone w obecności co najmniej 2/3 jej członków

2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej niniejszym zarządzeniem składają oświadczenia o ochronie danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych), powziętych w czasie pracy Komisji.

§ 6.1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokół zawiera datę, informację o frekwencji członków Komisji i treść ustaleń Komisji.

3. Protokoły posiedzeń Komisji wraz z całą dokumentacją dotyczącą postępowania rekrutacyjnego Przewodniczący Komisji po zakończeniu postępowania przekazuje dyrektorowi ,