KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Szanowni Państwo

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona na drzwiach wejściowych do placówki.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do  zobowiązani są w terminie 25.03.2021 – 29.03.2021 złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola.

Nie dotrzymanie wskazanego terminu skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Oświadczenie można pobrać poniżej lub bezpośrednio u dyrektor placówki.

  oswiadczenie_woli.docx 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2021/2022

 

 L.p. Czynności rekrutacyjneTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                     z dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 08.02.2021 - 17.03.2021 02.08.2021 - 20.08.2021
 2.

 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art 150 ust.7  ustawy prawo Oświatowe

 

 18.03.2021 - 23.03.2021 23.08 2021 - 24.08.2021
 3.

 podanie do publicznej wiadomości przez komisje listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 24.03.2021 25.08.2021
 4.

 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 25.03.2021 - 29.03.2021 26.082021 - 27.08.2021
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w procesie rekrutacji  informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno–Przedszkolny  nr 9 w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów, zwany dalej Szkołą.
Kontakt do  inspektora  ochrony danych w Szkole: Anna Jędrzejewska: e-mail iod@sp9.belchatow.pl.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy artykułu 150 oraz 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203). Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
Zakres przetwarzanych danych jest zgodny z przepisami oświatowymi i dotyczy danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole.
W przypadku przyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do danej placówki.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Szkoły/oddziału przedszkolnego w Szkole dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres roku, chyba że w okresie tym na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Szkoły.
Zebrane dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu Szkołę, władzom oświatowym oraz przedstawicielom instytucji publicznych w ramach prowadzonego postępowania.
Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.